ശുചിത്വ മിഷന്‍ പരീക്ഷ 12.02.2014 ബുധനാഴ്ച

ശുചിത്വ മിഷന്‍ സബ്ജില്ലാതല പരീക്ഷ 12.02.2014 ബുധനാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു.സ്ഥലത്തിനും സമയത്തിനും മാറ്റമില്ല

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s