പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

*ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ പോസ്റ്റര്‍ ക്ലാസ്സ് റൂമുകളില്‍ (ക്ലിക്ക്)
*ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ( ക്ലിക്ക്)
*ഹരിത നിധി , സേവന അപേക്ഷ (ക്ലിക്ക് ) / വേര്‍ഡ് ഫയലിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്
*ടി.ഡി.എസ്.ഫയലിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ( ക്ലിക്ക്)

പാഠപുസ്തക ഇന്‍ഡന്‍റ്  അവസാന തീയതി 15.02.2014

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s