എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ് ഹാള്‍ടിക്കറ്റ്

എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ് ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകള്‍ തങ്ങളുടെ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്സ് വേര്‍ഡും ഉപയോഗിച്ച് ഡൗണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137