എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ് ഹാള്‍ടിക്കറ്റ്

എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ് ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാത്ത സ്കൂളുകള്‍ തങ്ങളുടെ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്സ് വേര്‍ഡും ഉപയോഗിച്ച് ഡൗണ്‍ലോഡ്  ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s