05.03.2014 ന് മുന്‍പ് സ്കൂള്‍ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്

2013 ഡിസംബര്‍ 31 നുള്ള സ്കൂള്‍  ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവസാന തീയ്യതി  05.03.2014

സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s