വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് യാത്രയയപ്പ് 21.03.2014 വെള്ളി

ഉപജില്ലയില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് യോഗം 21.03.2014 വെള്ളി രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.പര്ധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം

നോട്ടീസിന് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s