2014-15 ല്‍ ഗവ.സ്കൂളുകളില്‍ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപ്ക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കണം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍/പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകര്‍,ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ എന്നിവരുടെ  2014-15 അദ്ധ്യന വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓണ്‍ ലൈനായി ക്ഷണിക്കുന്നു

സര്‍ക്കുലറിന് ക്ലിക്ക് / സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s