പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

വാത്സല്യം പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകരും 24.04.2014 ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകസമ്മേളനം 04.04.2014 രാവിലെ 10.00 മണിക്ക്

04.04.2014 രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137