പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

വാത്സല്യം പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത മുഴുവന്‍ അദ്ധ്യാപകരും 24.04.2014 ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍

By aeotaliparambanorth137