പ്രധാന അറിയിപ്പ്

ഇതുവരെ യൂണിഫോമിനുള്ല തുണി ലഭിക്കാത്ത് സ്കൂളുകള് വിവരം 15.05.2014 ന് തന്നെ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

1.04.2013 മുതൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് നിയമനം അംഗീകരിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അഡ്രസ്സ്, ഇ-മെയിൽ ഐഡി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ട്രഷറിയിൽ ഏൽപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരെയും അറിയിക്കുന്നു. 

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2013-14 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ റോളിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളിൽ യു.ഐ.ഡി/ഇ.ഐ.ഡി ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കുട്ടികള് നിലവിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് , അഡ്മിഷൻ നം,ക്ലാസ്സ്,ഡിവിഷൻ, ജനനതീയ്യതി, രക്ഷിതാവിൻറെ പേര് , മേൽ വിലാസം ഇവ ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർ ഒപ്പിട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ മേലൊപ്പ് വെച്ച് ഡിക്ലറേഷൻ തസ്തിക നിർണ്ണയത്തിന് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതിലേയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137