പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2013-14 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ റോളിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളിൽ യു.ഐ.ഡി/ഇ.ഐ.ഡി ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കുട്ടികള് നിലവിൽ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് , അഡ്മിഷൻ നം,ക്ലാസ്സ്,ഡിവിഷൻ, ജനനതീയ്യതി, രക്ഷിതാവിൻറെ പേര് , മേൽ വിലാസം ഇവ ക്ലാസ്സ് ടീച്ചർ ഒപ്പിട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ മേലൊപ്പ് വെച്ച് ഡിക്ലറേഷൻ തസ്തിക നിർണ്ണയത്തിന് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതിലേയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s