പാഠപുസ്തകവിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരം

2014-15 വര്‍ഷത്തില്‍ സ്കൂളുകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അന്നേദിവസം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s