പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 30.06.2014 01.30 PM

30.06.2014 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 01.30 ന് തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് ബി.ആർ.സിയിൽ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺലൈനായി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു.
വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി മീറ്റിംഗ് 04.07.2014 ന് 10.00 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ ബി.ഇ.എം.എൽപി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാരംഗം ചെയർമാൻ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
Clean Campus Safe Campus pledge-30.06.2014(click)
By aeotaliparambanorth137

2014— -15 അധ്യയന വര്ഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയത്തിനുള്ള പ്രൊപോസൽ

2014-15അധ്യയനവര്ഷത്തെതസ്തികനിർണ്ണയത്തിനുള്ളപ്രൊപോസൽ
19/06/2014നുമുന്പായിഈആഫീസിൽഎത്തിക്കണംഎന്ന്എല്ലാ
പ്രധാനഅദ്ധ്യാപകരേയും മാനേജർമാരെയുംഅറിയിക്കുന്നു (.)

ഉപജില്ലവിദ്യാഭ്യാസഓഫീസർ

By aeotaliparambanorth137

വായനാദിനം 2014

കുട്ടികളുടെ വായനാശീലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ലൈബ്രറിയുടെ ചുമതലയുള്ള അദ്ധ്യാപകന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വായനാക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.ക്ലബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചും വായനാവാരം ( 19.06.14 to 25.06.14) സംബന്ധിച്ചുമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട്  28.06.2014 നുള്ളില്‍ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്
By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഇനിയും ലഭിക്കാത്ത സ്കൂളുകള്‍ ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

By aeotaliparambanorth137

എസ്.സി, ഒ.ഇ.സി ഗ്രാൻറ് വിതരണം

എസ്.സി, ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ ഗ്രാൻറ് വിതരണം 10.06.2014 രാവിലെ 11.00 മണി മുതൽ തളിപ്പറമ്പ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽവെച്ച് താഴെ പറയുന്ന ക്രമത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
10.06.2014 – ആലക്കോട്,ഉദയഗിരി, നടുവിൽ,പരിയാരം,ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തുകൾ
11.06.2014-പട്ടുവം, കുറുമാത്തൂർ

By aeotaliparambanorth137

പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്-അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്-അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റിന് ക്ലിക്ക്.തുറന്നുവരുന്ന പേജിൽ control+f അടിക്കുമ്പോള് മുകളില് ൿാണുന്ന സേർച്ച് ബോക്സിൽ സ്കൂള് കോഡോ കുട്ടിയുടെ പേരോ നല്കി സേർച്ച് ചെയ്യുകസർക്കുലർ

 

By aeotaliparambanorth137

ആറാം പ്രവൃത്തി ദിന കണക്കുകള്

ആറാം പ്രവൃത്തി ദിന കണക്കുകള് 09.06.2014  രാവിലെ  10.30  ന് മുൻപ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു

എ.ഇ.ഒ യുടെ കത്ത്(ക്ലിക്ക്)സർക്കുലർപ്രഫോർമ 1പ്രഫോർമ 2

3.അഡീഷണൽ പ്രൊഫോർമ(ക്ലിക്ക്)  പ്രിൻറ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ എടുക്കണം

By aeotaliparambanorth137