ഇരിക്കൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഇരിക്കൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് നേരത്തെ നല്‍കിയിരുന്നതിലും കൂടുതലായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അവ 05.06.2014 ന് മുന്‍പ് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s