ആറാം പ്രവൃത്തി ദിന കണക്കുകള്

ആറാം പ്രവൃത്തി ദിന കണക്കുകള് 09.06.2014  രാവിലെ  10.30  ന് മുൻപ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു

എ.ഇ.ഒ യുടെ കത്ത്(ക്ലിക്ക്)സർക്കുലർപ്രഫോർമ 1പ്രഫോർമ 2

3.അഡീഷണൽ പ്രൊഫോർമ(ക്ലിക്ക്)  പ്രിൻറ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ എടുക്കണം

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s