പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്-അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പ്രീ-മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്-അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റിന് ക്ലിക്ക്.തുറന്നുവരുന്ന പേജിൽ control+f അടിക്കുമ്പോള് മുകളില് ൿാണുന്ന സേർച്ച് ബോക്സിൽ സ്കൂള് കോഡോ കുട്ടിയുടെ പേരോ നല്കി സേർച്ച് ചെയ്യുകസർക്കുലർ

 

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s