എസ്.സി, ഒ.ഇ.സി ഗ്രാൻറ് വിതരണം

എസ്.സി, ഒ.ഇ.സി വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ ഗ്രാൻറ് വിതരണം 10.06.2014 രാവിലെ 11.00 മണി മുതൽ തളിപ്പറമ്പ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽവെച്ച് താഴെ പറയുന്ന ക്രമത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
10.06.2014 – ആലക്കോട്,ഉദയഗിരി, നടുവിൽ,പരിയാരം,ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്തുകൾ
11.06.2014-പട്ടുവം, കുറുമാത്തൂർ

By aeotaliparambanorth137