2014 ജൂൺ 6 ന് സ്കൂളുകളിൽ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം താഴെ 16.06.2014 ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി രേഖപ്പെടുത്തണം.

സർക്കുലറിന് ക്ലിക്ക്

സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137