അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കുള്ള പരിശീലനം 19.06.2014 to 21.06.2014

അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കുള്ള പരിശീലനം

(വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ) 

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s