2014 ജൂൺ 6 ന് സ്കൂളുകളിൽ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം താഴെ 16.06.2014 ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി രേഖപ്പെടുത്തണം.

സർക്കുലറിന് ക്ലിക്ക്

സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s