വായനാദിനം 2014

കുട്ടികളുടെ വായനാശീലം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ലൈബ്രറിയുടെ ചുമതലയുള്ള അദ്ധ്യാപകന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വായനാക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.ക്ലബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചും വായനാവാരം ( 19.06.14 to 25.06.14) സംബന്ധിച്ചുമുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട്  28.06.2014 നുള്ളില്‍ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്
By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s