വായനാദിനം

വായനാദിനംസർക്കുലർ ഡി.പി.ഐ(ക്ലിക്ക്) 3 പേജ് 

 ബഹു.വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം ക്ലിക്ക്

കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കത്ത്

 കുറിപ്പ്

 

By aeotaliparambanorth137

2014— -15 അധ്യയന വര്ഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയത്തിനുള്ള പ്രൊപോസൽ

2014-15അധ്യയനവര്ഷത്തെതസ്തികനിർണ്ണയത്തിനുള്ളപ്രൊപോസൽ
19/06/2014നുമുന്പായിഈആഫീസിൽഎത്തിക്കണംഎന്ന്എല്ലാ
പ്രധാനഅദ്ധ്യാപകരേയും മാനേജർമാരെയുംഅറിയിക്കുന്നു (.)

ഉപജില്ലവിദ്യാഭ്യാസഓഫീസർ

By aeotaliparambanorth137