2014— -15 അധ്യയന വര്ഷത്തെ തസ്തിക നിർണ്ണയത്തിനുള്ള പ്രൊപോസൽ

2014-15അധ്യയനവര്ഷത്തെതസ്തികനിർണ്ണയത്തിനുള്ളപ്രൊപോസൽ
19/06/2014നുമുന്പായിഈആഫീസിൽഎത്തിക്കണംഎന്ന്എല്ലാ
പ്രധാനഅദ്ധ്യാപകരേയും മാനേജർമാരെയുംഅറിയിക്കുന്നു (.)

ഉപജില്ലവിദ്യാഭ്യാസഓഫീസർ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s