പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ അവസാന തീയ്യതി 15.07.2014

മികച്ച പി.ടി.എയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് വിശദ വിവരം ഇവിടെ 2013-14

പത്രക്കുറിപ്പ്  – സർക്കുലർ –പ്രഫോർമ – ഗ്രേഡ്

പ്രഫ.ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡ് (ക്ലിക്ക്)
അദ്ധ്യാപക അവാർഡ്-സർക്കുലർ  വിശദവിവരം ഇവിടെ
By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s