2014-15 വർഷത്തിലെ ആറാം സാദ്ധ്യായ ദിവസത്തിൻറെ പ്രിൻറ് ഔട്ട് നൽകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശവും രീതിയും

2014-15 വർഷത്തിലെ ആറാം സാദ്ധ്യായ ദിവസത്തിൻറെ പ്രിൻറ് ഔട്ട്നൽകുന്നതിനുള്ള  നിർദ്ദേശവും രീതിയും ക്ലിക്ക്/ സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക യോഗം 08.07.2014 2 മണി ബി.ആര്‍.സി യില്‍

Xfn-¸-d¼: Xfn-¸-d¼ t\mÀ¯v D]-Pn-Ã-bnse FÃm F ]n, bp ]n, F¨v Fkv {][m\ A²ym-]-I-cpsS tbmKw08-þ07-þ2014 \v sNmÆmgvN 2 aWn¡v Xfn-¸-d¼ t\mÀ¯v _n BÀ knbn sh¨v tNcp-¶-Xm-Wv. {]kvXpX tbmK-¯n 2014-þ15 hÀjs¯ tNmZy-t]-¸À Cââv, Bhiyapff kvddp-U³kv AÊ-Êvsaâv s{]mss^ensâ F®w,   Ak-ddv dnt¸mÀ«v(-Kh: kvIqÄ am{Xw) F¶nh sIm­p-h-tc-­-Xm-Wv. {]kvXpX tbmK-¯n FÃm {][m\ A²ym-]-Icpw ]s¦-Sp-¡-W-sa¶v F C H, _n ]n H F¶n-hÀ Adn-bn-¡p-¶p.

By aeotaliparambanorth137