പ്രധാനാദ്ധ്യാപക യോഗം 08.07.2014 2 മണി ബി.ആര്‍.സി യില്‍

Xfn-¸-d¼: Xfn-¸-d¼ t\mÀ¯v D]-Pn-Ã-bnse FÃm F ]n, bp ]n, F¨v Fkv {][m\ A²ym-]-I-cpsS tbmKw08-þ07-þ2014 \v sNmÆmgvN 2 aWn¡v Xfn-¸-d¼ t\mÀ¯v _n BÀ knbn sh¨v tNcp-¶-Xm-Wv. {]kvXpX tbmK-¯n 2014-þ15 hÀjs¯ tNmZy-t]-¸À Cââv, Bhiyapff kvddp-U³kv AÊ-Êvsaâv s{]mss^ensâ F®w,   Ak-ddv dnt¸mÀ«v(-Kh: kvIqÄ am{Xw) F¶nh sIm­p-h-tc-­-Xm-Wv. {]kvXpX tbmK-¯n FÃm {][m\ A²ym-]-Icpw ]s¦-Sp-¡-W-sa¶v F C H, _n ]n H F¶n-hÀ Adn-bn-¡p-¶p.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s