ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് പ്രദർശനം 16.08.2014 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ

ഇൻസ്പയർ അവാർഡ് പ്രദർശനം 16.08.2014 ന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.മികച്ച കുട്ടിക്ക് 5000 രൂപ പാരിതോഷികം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
വിഷയം:- Science and Society- Soil,Water,Energy

Contact No:-9447648495 (Hareendranath)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s