പ്രധാനാദ്ധ്യാപക ശില്പശാല 25.07.2014 രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി യിൽ

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ഏകദിന  ശില്പശാല 25.07.2014 (വെള്ളി) രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബി.ആർ.സി യിൽ വച്ചു നടത്തുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s