ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം 16.08.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റി

ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം-

02.08.2014 ന് നടക്കേണ്ട ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം 16.08.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s