മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂള്‍ കണ്ണൂര്‍-അഡ്മിഷന്‍

കണ്ണൂര്‍ മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂളില്‍ 5 മുതല്‍ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളില്‍ സീറ്റുകള്‍ ഒഴിവുണ്ട്.ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ താഴെ വാര്‍ഷിക വരുമാനമുള്ള എസ്.റ്റി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കാണ് പ്രവേശനം നല്‍കുക.പ്രസ്തുത സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ന്ന് പഠിക്കാന്‍ താത്പര്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s