പ്രീമെട്രിക് അപേക്ഷ 20.08.2014 വരെ

പ്രീമെട്രിക് അപേക്ഷ സ്കൂളുകളില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 20.08.2014 വൈകുന്നേരം 05.00 മണി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.സര്‍ക്കുലറിന് ക്ലിക്ക്.
By aeotaliparambanorth137

Noon Meal Programme

സര്‍ക്കാര്‍ / എയിഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ കിച്ചന്‍ കം സ്റ്റോറുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 12.08.2014 ന് വൈകുന്നേരം 05.00 മണിക്കുള്ളില്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രഫോര്‍മയും സര്‍ക്കുലറും ഇവിടെNew

D¨`£W ]²Xnbpambn _Ôs¸« Ab¬ t^mfnIv BknUv KpfnIIfpsS hnhc§Ä apgph³ bp ]n, ssl kvIqÄ {][m\m[ym]Iര്‍ \nÝnX s{]mt^mÀabnÂ(A\IvkÀþ3) FÃm മാkhpw 5 \v Hm^okn F¯nbv t¡­XmWv.New

അനക്സര്‍ 3 ക്ലിക്ക്

 

By aeotaliparambanorth137