Noon Meal Programme

സര്‍ക്കാര്‍ / എയിഡഡ് സ്കൂളുകളില്‍ കിച്ചന്‍ കം സ്റ്റോറുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 12.08.2014 ന് വൈകുന്നേരം 05.00 മണിക്കുള്ളില്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.പ്രഫോര്‍മയും സര്‍ക്കുലറും ഇവിടെNew

D¨`£W ]²Xnbpambn _Ôs¸« Ab¬ t^mfnIv BknUv KpfnIIfpsS hnhc§Ä apgph³ bp ]n, ssl kvIqÄ {][m\m[ym]Iര്‍ \nÝnX s{]mt^mÀabnÂ(A\IvkÀþ3) FÃm മാkhpw 5 \v Hm^okn F¯nbv t¡­XmWv.New

അനക്സര്‍ 3 ക്ലിക്ക്

 

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s