സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു……………….

തളിപ്പറമ്പ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിന്‍റെ ബ്ളോഗിലെ സന്ദര്‍ശകരുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷം കഴിഞ്ഞ വിവരം സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു.സഹകരിച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി……….

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s