പുസ്തകവിതരണം

ഇനിയും പാഠപുസ്തകം ലഭിക്കാന്‍ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ലിസ്റ്റ് സഹിതം തളിപ്പറമ്പ് ഡി.ഇ.ഒ.ഓഫീസില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137