പുസ്തകവിതരണം

ഇനിയും പാഠപുസ്തകം ലഭിക്കാന്‍ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ലിസ്റ്റ് സഹിതം തളിപ്പറമ്പ് ഡി.ഇ.ഒ.ഓഫീസില്‍ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s