ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടാം വോള്യം എഡിറ്റിംഗ് 25.08.2014 വരെ

ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ടാം വോളിയത്തിന്റെ ഇന്‍ഡന്‍റ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി വരെ എഡിറ്റു ചെയ്യാം..സൈറ്റ് വലതുവശത്ത്(ഇവിടെയും കിട്ടും)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s