അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള മത്സരം

23.08.2014 ന് മാതമംഗലം ഗവ.ടി.ടി.ഐയില്‍ നടക്കുന്ന ടി.ടി.ഐ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു.മത്സര ഇനങ്ങള്‍-1.ലളിതഗാനം, 2. സംഘഗാനം, 3. കവിയരങ്ങ്. 23.08.2014 രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തേണ്ടതാണ്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s