അറബിക് ക്വിസ്സ് മത്സരം 21.08.2014 ജി.എം.യു.പി.തളിപ്പറമ്പ

21.08.2014 വ്യാഴം  2.00 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് ജി.എം.യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് അറബിക് ക്വിസ്സ് മത്സരം നടത്തുന്നു.എല്‍.പി, യു.പി, ഹൈസ്കൂള്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് വീതം പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s