ബി.ആര്‍.സി അറിയിപ്പ്

12 വര്‍ഷമായി എസ്.എസ്.എയുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്താത്ത  സ്കൂളുകളുടെയും  ഈ വര്‍ഷം വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും വിവരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബി.ആര്‍.സി.യില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

എന്ന്

ബി.പി.ഒ,

തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s