പരിശീലനം ടാഗോര്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ ഹാളിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

27.08.2014 ന് നടത്തുന്ന അയണ്‍ ആന്‍ഡ് ഫോളിക് ഡാറ്റ എന്‍ട്രി പരിശീലനം തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സിയില്‍ നിന്നും ടാഗോര്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ ഹാളിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s