സബ്ജില്ലാ ഗയിംസ് മത്സരങ്ങള്‍18.09.2014 മുതല്‍

തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലാ ഗയിംസ് മത്സരങ്ങള്‍ 18.09.2014 മുതല്‍ 24.09.2014 വരെ നടത്തപ്പെടുന്നു.

ചെസ്സ്  20.09.2014 ന് മൂത്തേടത്ത് എച്ച്.എസ്.എസില്‍ വെച്ച്

ക്രിക്കറ്റ് (അണ്ടര്‍ 17) 20.09.2014

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s