ഗണിതശാസ്ത്ര ശില്‍പശാല 18.09.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

17.09.2014 ന് അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടത്താനിരുന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ശില്‍പശാല 18.09.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

By aeotaliparambanorth137