ഗണിതശാസ്ത്ര ശില്‍പശാല 18.09.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

17.09.2014 ന് അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടത്താനിരുന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ശില്‍പശാല 18.09.2014 ലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s