ക്ലസ്റ്റര്‍ ട്രെയിനിംഗ് 20.09.2014 ന് -ആലക്കോട് ക്ലസ്റ്റര്‍ സെന്‍റര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല

ക്ലസ്റ്റര്‍    
ആലക്കോട് ക്ലസ്റ്റര്‍ സെന്‍റര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല
By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s