അറബിക് അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ 08.10.2014 ന് G.M.U.P.S തളിപ്പറമ്പ

08.10.2014 ന് തളിപ്പറമ്പ ജി.എം.യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് അറബിക് അദ്ധ്യാപക കൗണ്‍സില്‍ യോഗം നടക്കുന്നു.എല്ലാ അറബിക് അദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം

-ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍

By aeotaliparambanorth137

D¨`£W ]²Xn \S¯n¸n\mbpÅ Atem«vsaânsâ c­mw KUp, {][m\m[ym]IÀ sS A¡u­n s{IUnäv sNbvXXmbn s]mXp hnZym`ymk UbdÎÀ Adnbn¨n«p­v. 20.10.2014 \Iw XpI s{IUnän e`yambn«nÃm¯hÀ hnhcw Hm^okn Adnbnt¡­v XmWv.

CLICK HERE

By aeotaliparambanorth137