ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാര്‍

ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാര്‍ 08.10.2014 ന് അക്കിപ്പറമ്പ യു.പി.സ്കൂളില്‍വെച്ച് നടക്കുന്നു.U.P, H.S, H.S.S വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

യു.പി – രാവിലെ 10 മണി -വിഷയം : ഗണിതശാസ്ത്രത്തില്‍ കേരളത്തിന്‍റെ സംഭാവനകള്‍

H.S- 11.00 മണി-വിഷയം: ത്രികോണ നിശ്ചയം

H.S.S-12.00 മണി-വിഷയം: ത്രികോണ നിശ്ചയം

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s