സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ക്വിസ്സും ടാലന്‍റ് സെര്‍ച്ച് എക്സാമിനേഷനും

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ക്വിസ്സ് 14.10.2014 (ചൊവ്വ) ടാഗോര്‍ HSS ല്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.

UP,HS വിഭാഗം രാവിലെ 10.00 മണി
HSS വിഭാഗം 12.00 മണി
ടാലന്‍റ് സേര്‍ച്ച് എക്സാമിനേഷന്‍ 12.00 മണി

By aeotaliparambanorth137

2014 സെപ്റ്റമ്പർ മാസത്തെ അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക വിതരണം സംബന്ധിച്ച ഓൺലൈൻ എണ്ട്രി ചെയ്യുവാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ 9.10.2014ന് 5 മണിക്കകം തന്നെ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി it@school.gov.in  എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

   ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER,

                                                                                                          TALIPARAMBA NORTH

By aeotaliparambanorth137