2014 സെപ്റ്റമ്പർ മാസത്തെ അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളിക വിതരണം സംബന്ധിച്ച ഓൺലൈൻ എണ്ട്രി ചെയ്യുവാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ 9.10.2014ന് 5 മണിക്കകം തന്നെ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി it@school.gov.in  എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

   ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER,

                                                                                                          TALIPARAMBA NORTH

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s