സ്വാഗതസംഘം വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യോത്സവം 2014-14

വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യോത്സവത്തിന്‍റെ സ്വാഗത സംഘം 15.10.2014 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03 മണിക്ക് പരിയാരം KKNPM HSS വെച്ച് നടക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s