സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, പാചകത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 2012-13 വർഷത്തെ മുൻ കാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടി വേതനവർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ 2012-13 വർഷത്തെപാചകത്തൊഴിലാളി അരിയർ തുക നൽകുവാൻ ബാക്കിയുള്ള പ്രധാനാധ്യാപകർ ഉടൻ നൽകി ഓഫീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
                                                                      ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ്
                                                                                            നോർത്ത്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s